எங்க இருந்து தான் இப்படி எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க...?