இப்படியொரு உலகமகா திருடிகளை பார்த்ததுண்டா? அந்தரங்கப் பகுதிக்குள் சொருகித் திருடும் உலகமகா திருடிகள்!!