யாழில் இடம்பெறும் தற்கொலைகளுக்கு இதுதான் காரணமா?close