8 வருட டிராபிக் ஜாம். சுயெஸ் கால்வாய். 15 கப்பல்கள் பற்றி தெரியுமா? மனித வரலாற்றை அதிரவைத்த சம்பவம்.