தமிழனுக்கே தெரியாத தமிழ் வரலாறு!! கட்டாயம் பாருங்கள்…!!

தமிழனுக்கே தெரியாத தமிழ் வரலாறு!! கட்டாயம் பார்த்து பகிருங்கள்!! காரணம் தமிழரின் தன்மை பெறுமதி யாருக்கும் சரியாகத் தெரியாது….

இன்றைய தமிழ் இனம் பழமை வாயந்த இனம் எனக் கூறப்படுகிறது….

வரலாற்றில் தமிழரின் அடையாளங்கள் மிகவும் மகத்தானதாக கூறப் படுகிறது….

நவீன காலத்தில் நடப்பது என்ன கடந்த காலத்தை அறிய எம்“ இனம் முனைகிறதா என பல வேறு வினா உள்ளது…

இதற்கு யார் சாட்சி இதன் பதிவுகள் மகத்தானது….