நாடி ஜோதிடம் உண்மையா ? திடுக்கிம் உண்மைகள் இப்படியா?? அது…

நாடி ஜோதிடம் உண்மையா? இவங்க என்ன சொல்றாங்க? அதில் எப்படி மக்களை ஏமாற்றுகிறார்கள் என்ன நடக்கிறது….

மாணவர்களின் நிலை என்ன அதன் தன்மை என் என கூறப்படுகிறது இன்றைய உலகில் இப்படியும் ஏமாற்றமா…

ஒருவர் தம்மை நல்லவர் என தன்னை அடையாளப்படுத்தி எப்படி மற்றவரை தப்பாக வழி நடத்துகின்றார்கள்….

ஏமாற்றுவது வழமையா அல்லது நாம் ஏமாற்றப் படுகிறோமா… அவதானமாக பாருங்கள்…..