மது போதையில் விடுதியில் தங்கி இருந்து கூத்தடிக்கும் பெண்கள்.